Ðóng

# Nhân vật Cấp Môn Phái
1 TiểuPhi 119 Nga My
2 ChÜBãiXi 119 Võ Đang
3 B¯LảMạn 119 Tiêu Dao
4 NhatPhai 119 Nga My
5 TunSen 119 Võ Đang
6 MinhGiao 119 Nga My
7 HaiChânBa 119 Tiêu Dao
8 RazPhuNhâ 119 Nga My
9 LêThắng 119 Quỷ Cốc
10 ThắngLê 119 Thiên Long
11 HuệNhẫn 119 Thiếu Lâm
12 Ðảo 119 Nga My
13 LL 119 Nga My
14 B¯Gấu 119 Đường Môn
15 Щo 119 Tiêu Dao
16 ThöSaNgã 119 Thiên Sơn